Дејност

 

АД  за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје

                     
                                                             

Органи на Друштвото:

                                               

·         Собрание

                                                 

·         Одбор на директори

                                           
                                                             

Собрание:

                                                     

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на

Република Северна  Македонија.

       

Собранието одлучува само за прашања определени со Закон и со Статутот на Друштвото

       
                                                             

Одбор на директори:

                                             

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем при што

орган на управување на Друштвото е Одборот на Директори кој е составен од пет члена,

од кои еден извршeн член и четири не извршни членови, а од кои еден од неизвршните

членови е независен член.

Извршниот член на Одборот на директори го носи називот Генерален Директор.

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

             

  

ПРЕДМЕТ НА  РАБОТЕЊЕ  НА  ДРУШТВОТО  СЕ  ДЕЈНОСТИТЕ  ШТО  СЕ

ОДНЕСУВААТ НА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР  ВО

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 

·         Инвестиционо и тековно одржување на деловен простор во државна сопственост.

·         Подобрување на условите за користење на деловните простории во државна сопственост.

·         Утврдување висината на закуп на деловен простор во државна сопственост.

·         Склучување на договори за закуп на деловни простории во државна сопственост.

·         Водење на единствена евиденција на деловниот простор во државна сопственост со кој стопанисува акционерското друштво.

·         Продажба на деловен простор во државна сопственост и други работи.

Актуелни деловни објекти за закуп и продажба

Мапа

Адреса