Деловни објекти со кои стопанисува АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје

Актуелни деловни објекти за закуп и продажба

Мапа

Адреса